UrduPoint

منچھر جھیل… حکومتی نظر کرم کی منتظرManchar Jhel Hakomat betujahi ki nazar