برآمدات میں مسلسل کمی ،وزراء اور برآمدکنندگان پریشان