سابق صدر پرویز مشرف کی طبیعت خراب، پی این ایس شفاء منتقل