پیرمحل، دوشراب فروش گرفتار ،اڑھائی لیٹر شراب برآمد ،مقدمات درج