پشاورسرچ آپریشن،6 افغان باشندوں سمیت 38مشتبہ افرادزیرحراست