حضرت امام حسین کاچہلم،ماتمی جلوس امام بارگاہ سے برآمد