لیبیائی و زیراعظم علی زیدان برطرف،تحریک عدم اعتماد منظور،وزیردفاع عبوری وزیراعظم مقرر